Page:Sibu Congkan1669-吳偉業-梅村家藏槁-8-2.djvu/97

此页尚未校对


   後一百七十有八年公之四世孫偉業謹案京兆序而書之日

   公諱愈字惟謙一字遯菴成化乙未進士授南京刑部主事進

   郎中淸愼明敏號稱職先後九載南司冦用𢎞治三年詔書得

   薦其屬將待以不次疏未達而命守敘州爲守旣常調敘又險

   且遠公獨不以爲望南中諸大僚爲文以寵其行太僕寺丞文

   公宗儒林旣已自爲文又遍乞名人之什以贈文公之子待詔

   徵仲璧卽公婿也石田爲文公執友待詔親從之受畫法京兆

   之交在文氏父子間故石田爲作長卷題以短歌而京兆序之

   長卷中平橋廣坡桃柳雜植有三峰出其上離舟揮袂送者四

   五人點染景物皆生動短歌有荔支初紅五馬到江山亦爲人

   增奇之句其風致可想見焉京兆文典雅有法度小楷倣鍾太

   傅體尤其生平不多得詩自都𤣥敬以下十有五人朱性甫存

   理劉協中嘉䋭尤以詞翰著名者也先朝自成𢎞以來一郡方

   雅之族莫過文氏而吾宗用世講相輝映當敘州還自蜀叅政

   河南而文太僕丞出爲温州守待詔以詩文書畫妙天下晚出