Page:Sibu Congkan1672-吳偉業-梅村家藏槁-8-5.djvu/120

此页尚未校对


則爲元時朱清所建東嶽行宮孝皇在御詔毁天下淫祠知崑山事楊侯

甫以舊廟湫塵痺陋不稱於明神廼卽行宮改焉迄今二百餘年矣𡻕在

甲戍爲崇禎七年廟之正殿災民用震動弗甯爰因舊址是荒是度棲主

之壇妥像之室斧而不斵堊而不華浸尋乎故觀矣刺史昌平陳公來涖

邦毎有事於神黍稷馨香靈貺昭格而以重霤之下反字不立中唐之

内甓磩未周體薦牲牢升歌象舞皆雜沓乎軒楹欄楯之内以更衣則無

其署以登降則無其階甚非所以肅恭將事䖍奉神明之意也於是闢殿

之南楹創爲前軒高其杗瘤廣其階除而丹靑塗墍之華栥桷垣墉之美

始煥然其畢備道士金某實董其役乃進而請偉業日是不可無記且廟

堧以公占復除未有刻文願并勒諸碑偉業再拜稽首爲之記日竊觀城

隍一祀甚有合於古之社祭禮自天子諸侯以下皆得立社今之郡縣卽

古之諸侯國社之制其所當立社之祭也山林川澤罔有勿從而城隍不

聞焉則又何也傳有之江漢沮漳楚之望也又日楚國方城以爲城漢水

以爲池記日秦城百二斬華以爲城因河以爲津而祀華于華州祀河于

臨晉彼豈徒以名山大川能出雲雨而致其祈報良以建方立國有設險