Page:Sibu Congkan1672-吳偉業-梅村家藏槁-8-5.djvu/92

此页尚未校对


理如此故能受此大年享有遐福豈偶然哉鳳里名跡最古歴宋迄元多

高人隱君子及貞姬淑楥備載邑乘其軼乃時時見於織簾之私志可考

而知也自織簾存日閒居樂道孺人庀中饋以相成一時倡隨之樂已威

知有顧家婦距今松筠晚節齒彌高而行彌劭而伊人學殖益富爲世鴻

生有以躋親之令名於無窮行見茂德令儀増徽彤管且與孺仲賢妻龎

公嘉耦並垂千𥜥豈止一里之光榮也哉余雖老尙能奮筆以傳其事敢

卽以當春酒之獻而區區人間祝𨤲不足爲孺人道也

   顧母施太恭人七十序

顧氏蓋世有賢母云吳丞相澧陵侯雍以黃武七年迎母於吳其主親拜

之於庭公卿大臣畢會蓋自有吾郡以來虞魏張陸英英門戸彼有人焉

位宰相爵通侯莫先於顧氏家人尊老女宗母師起居六宮賓禮萬乘亦

未有踰顧氏者已吾友吏部考功朗顧君蒨來天下精彊開濟駿雄闊達

之君子也舉進士年才二十餘起家廷評銜 天子之命以取士於嶺表

五管號稱得人其𥙷吏部也甚爲時宰之所𠋣重在諸曹中特以爲能已

而用請急歸坐公事以免家居四五年以今嵗春正月壽其母施太恭人