Page:Sibu Congkan1673-吳偉業-梅村家藏槁-8-6.djvu/5

此页尚未校对


不知先疏其十六罪羣小之殺公也人知有曹欽程魏廣微而不知有發

蹤之崔呈秀也李氏家本河間之甯津始祖嘉那爲元初行軍大帥謚桓

烈以戰功顯子霑柯漕運萬戸世守鎭江江隂等處元季有平江路同知

死張士誠難諱諫者則其五世孫也累傳而爲贈太僕卿復庵公諱果實

公祖封太僕卿見復公諱鵬沖實公父公諱應昇字仲達年二十有三舉

丙辰進士第五人其文章有聲於時選得南康府推官決疑獄除苛稅政

治第一修紫陽隄復白鹿書院分較江西省闈再聘廣東同考取士號得

人所著詩文有招五草別匡草落落齋集若干卷生於萬曆癸巳十一月

二十八日死於天啟丙寅閏六月初三日配錢淑人以𢎞光元年卒得年

五十有五子一卽遜之邑廩生補廕公德州誡子書所謂九𡻕孤也今能

讀父書修輯公遺文作年譜人稱其孝女一字禮部主事霞舟吳公之子

裔之吳公諱鍾巒以宿儒教授里中公之師也臨難受托經紀終始公早

貴摧折而霞舟棲遲晚達至崇禎甲戌始繇諸生舉進士嗚呼人世死生

得䘮之故豈可閣哉予雖不𫉬交公而少讀公之文今識公之子覽其家

傳輒爲隕涕廼詮次公生平以少俾國史之所未備爲銘曰