Page:Sibu Congkan1673-吳偉業-梅村家藏槁-8-6.djvu/69

此页尚未校对


當時大臣爲藩邸長久計無復交搆之虞也已公南遷一䟽以留中故其

事不大著又京師自二月後邸鈔斷絶其國變紀畧諸書皆矯誣錯誤卽

南遷一事召對諸語言人人殊公小臣孤忠無所攷信故備述其子孫之

語俾後之人搜野史而徴家乘有所參互焉公諱明翰字羽戢號清溪晩

更以衡齋自稱生於萬曆乙未四月二十八日去其卒年五十有三所著

尙論編勾吳名賢錄行於世其詩古文諸集藏於家元配孫孺人子五長

卽雷恒也次霖恒靄恒璥恒皆諸生女二孫男五人孫女一人雷恒娶

於張外父爲大司農靜涵先生先生悟臨濟宗旨與公深相得公家世講

學稟承道脉卽末命數言無不出於書院語錄臨逝口占有日心似菩提

皈大乘身留故國作山河(⿱艹石)於釋氏有參解者蓋公之學蚤年受之端文

忠憲晩廼合於靜㴠也偃蹇一第屈志就官遭値主知旋逢國難南還見

母孝養不終公之銷歸寄托其志雖不衰而其遇良足悲也若公者可以

見光祿公於地下矣爲之銘曰

忠也而不行其言孝也而不有其年其蚤達也乃詘於一第家學也又輔

以兩賢豈其道之難用學之能專而坎坷不遇乃厯試於貞堅吾將以問