Page:Sibu Congkan1673-吳偉業-梅村家藏槁-8-6.djvu/88

此页尚未校对


故久而弗爲原一從京師書來速銘曰先生辱與大夫游且旣諾某兄弟

請矣其何可以辭余不𫉬巳刪取其狀爲序而銘焉按徐氏吳崑山之湓

瀆村人先世力田起家明𢎞治中有乙榜知蘄水上饒二邑擢刑部主事

諱申廷諍予杖而徐氏始大刑部生交河主簿諱一元交河生封翰林簡

討諱汝龍以其子太僕少卿端銘公諱應聘貴故得封太僕萬曆癸未

士初官史職厯位卿寺稱名臣實生太學生諱永美卽君父也君生三𡻕

而太僕捐館舍甫朞太學亦卒母潘孺人撫孤成立君年十五補諸生從

同郡禮部張公學因以盡交東南名士又嘗用氣排邑人之奄黨而宰輔

者諸老生目而異之天性倜儻好竒節闊達自喜居里中倡文社聯氣𩔖

有不合嶽嶽不爲人下客至輙盛爲具同舍生乏糧用分齎裝厚給之居

恒慕張乖崖陳同甫之爲人以爲狂者孔子之所取而無非無刺孟氏云

不可入道今之握齪小儒拘牽一切塗飾鄉曲之耳目此其人於緩急何

賴而流俗不察猥以自好稱之吾弗屑也君之親舊嘗爲負恩者所持君

作色憤叱奮臂以除其害與人謀空胸腹畫可否它人囁嚅不能決者君

出一言裁之家無餘貲累散之以賑窮救急中年生計日困屢就鎖院試