Page:Sibu Congkan1674-吳偉業-梅村家藏槁-8-7.djvu/61

此页尚未校对


所以概吾道也夫君子先人後已重義輕利詎肯於死生然諾有二其心

哉當明之未造新安穀歉人饑君推其資計賑贍里閭人有急難叩門傾

囊倒𢇮應之惟恐不足甚至舉倍稱之息爲人解對後雖掉臂負之弗恤

也新安之俗好以纎介自言鄰比漚麻之爭兄弟原田之訟經年所不能

決君出一言爲之平處退而皆服居嘗引諸生讐問經義有暇則東阡西

陌親友過從數舉長者之言提耳訓告其有懐詐面謾輒質責譙讓俾無

所容性高整雖妻子不見有燕惰之色居處服飾務敦儉檏以爲時世先

里人伏臘置酒三爵之後以嚴見憚少長無敢載號載呶者成相謂曰汪

君在坐使人不樂不見又從而思之其取重若此初越國公以九子散居

六邑其著者曰兖山邑南曰桃溪萬安曰登源太畈西門濳口黄坡無慮

數十大族君皆能條舉枚數分其所自出而於巖鎭則婚必告䘮必賻祭

享必會修收族之道焉有八子多以孝謹起家篤修行誼君教之曰陶朱

公之傳不云乎年衰老而聽子孫吾以隱居廢治生諸子有志於四方甚

善但能禮義自將不媿於儒術吾願足矣君生於萬曆癸巳年正月初五

日卒於康熙丁未年臘月二十八日享年七十有五八子者秉乾秉中秉