Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/33

此页尚未校对


  年非公事不至公府葉盛尤重之嘗曰鄉里作官前軰當法吳丈

  後軰當法孫藴章及卒鄉人私諡貞孝先生藴章名瓊

  葉文莊公相虞公墓誌銘祖才父式周母陳氏公在姙而父亡

  旣生公家復被菑母年尙少甘貧守約育而教之公晚得子而連

  得三子卒成化七年七月十四日夀八十有五配沈氏先卒子三

  人長恩輸粟於官授承事郎次悳次愈女二人婿顧恂龔綬銘曰

  孰完五福惟善日不足孰永終譽名不必公與卿吁嗟乎公後有

  考於茲銘恂先文康公鼎臣父

 高祖愈字惟謙號遯菴配夏氏

  蘇州府志吳愈字惟謙凱子成化乙未進士授南七刑部主事厯

  員外郎中初凱起家刑曹毎爲愈言折獄之道愈在部繙閱舊牘

  遂精法律一時奏讞咸倚以决出知敘州府慶符盜劫縣治令捕

  得二十七人已誣服愈疑之乃詣縣辨審釋二十五人未幾果獲

 眞盜土官安鰲以馬湖叛衆議用兵愈䇿曰鰲無遠謀然其甲兵

  精利未易敵也彼中無水當重圍以困之議未决而鰲忽棄城走