Page:Sibu Congkan1678-王士禛-漁洋山人精蕐錄-4-3.djvu/112

此页尚未校对


翰林官自逹疲馬獨行吟日午炊烟𡨜閑門落葉深平

生有知已髙卧洞庭隂莫謂飛沉絶千秋共此心

  謝孫思逺送茶笋

鬬茶竹塢麥秋寒燒笋僧樓榖雨䦨𭔃謝江南老桑苧

也分風味到麤官

  陳真亭僉憲殉節詩諱丹赤閩縣人順治辛卯舉人自兵部

   郎中出為温處道僉事總兵官祖某叛死之贈通政使

爭飛海水動妖氛大節堂堂獨不羣真見司農生撃賊

還同車右死鳴君赤城地逺埋殘骨朱鳥魂歸𡘜陣雲

他日東甌應廟食靈旗風雨夜深聞

  楊茶菴僉憲𨵵門殉節詩諱三知良郷人順治丙戍進士神木