Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/103

此页尚未校对


父之佳以進士累官都給事中萬曆中與同官合䟽請豫教皇太

子忤旨削籍殁贈太僕少卿父承科以公貴贈户科給事中公諱

适字㓜洪晚值明亡自稱南國廢人早歲敏妙下筆成文章贈翁

器之曰此兒頗𩔖乃祖中崇禎十年進士釋褐衢州推官以卓異

徴甫去任而弘光主南渡入除户科給事中内閣馬士英遣人致

殷勤於公公弗報也於是士英擅政力援逆案中阮大鋮使掌樞

柄共招致羣小謀盡逐東林黨人而武臣如誠意伯劉孔昭忻城

伯趙之龍之屬皆與表裏相唱和尚書張公愼言爭之不能得引

疾去閣臣姜公曰廣都御史劉公宗周復相⿰糹⿱𢆶匹去公意憤激極言

老臣淪弃可惜因請申明祖制以清議專歸言官不報未㡬公兼

辦吏科事趙之龍䟽薦前少卿陳爾翼爾翼亦在逆案中得旨起

用公業鈔駁之矣之龍復䟽辨公遂彈之龍畧謂祖制惟科臣與

司封駁未聞以勲爵參者爾翼嘗稱魏忠賢用命而薦崔呈秀為