Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/12

此页尚未校对


惟其不终而被𡗝於強敵故口實者至今不絶不亦過乎予不忍

吳之見誣故幷論之

  辨公孫龍子

勝國之末吳中異學緐興有謂孔子獨傳道於弟子公孫龍者遂

奉公孫龍子數篇以絀曾子噫何其謬也殆王制所謂行偽而堅

言偽而辨者也雖其說誕𡚶或不足以惑衆然而吾不可不論按

史記仲尼弟子傳龍字子石家語以為衛人鄭又以為楚人巳

莫知其眞追論歲月決非趙之辨堅白同異者也龍少孔子五十

三歲年表孔子卒於魯哀公之十六年是歲周敬王十四年也龍

年二十歲至周赧王十七年是歲趙惠文王元年封公子勝為平

原君距孔子卒時已一百七十九年矣龍若尚在當一百九十八

歲得母為人妖與平原君傳君厚待公孫龍及騶衍過趙言至道

乃絀龍史明言龍辨害道而顧倡為孔子傳道之說何其謬也又