Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/143

此页尚未校对


士累官至通政使者也娶於王亦著姓少𫝊文恪公六世孫女君

年甫二十六而病病數年始愈方危急中所費醫禱無算其家遂

落且以文士雅不善治生數被困於徭賦而㑹王孺人又殁自分

病不能支遂析産諸子而身受其養性恬淡寡欲㫄無媵侍至是

病稍愈益犍戸獨居一室中諸子以鮮衣好食進者輙屛不御峗

然靜坐終日頗習導引養生之說恍然若有所寤如是者若干年

而丁太學公艱以過毁復病病屢愈屢發又六年而卒享年五十

有八實康熈二十二年某月日也君少善屬文號名諸生為人仁

厚坦昜未嘗忤物尤喜賔客凡四方士大夫造門者無不盛供張

與相結納當君未病時里中故有文社曰愼交予之族人多厠其

間而君亦與焉故予與從父自逺再從弟寳文皆數從君課藝飲

酒甚歡而予仲弟搢九尤善於君其後社事益盛徃來率賢豪知

名士然以文章行誼見推輩行者計不過數人君其一也既而各