Page:Sibu Congkan1683-汪琬-堯峰文鈔-8-4.djvu/66

此页尚未校对


志鋭欲以功名報 國嘗見仲弟藴玉公調援荆湘慨然語客曰

吾祖孫父子兄弟世荷殊寵雖捐軀糜踵亦分所應爾顧獨不得

身與行間効汗馬搴旗之力以報其如 累朝厚恩何每中夜㫄

皇太息左右聞之亦無不感動者然而訖不得竟其志官止於協

領年止於下夀抑何數奇不偶也悲夫府君諱光璽字白玉先世

有豫州刺史逖爲東晉中興名臣其別世居寧逺曾王父某某官

王父某始𨽻正白旗累功至世襲一等阿逹哈哈番又一拖沙喇

哈番父某亦世襲拜塔喇布勒哈番又一拖沙喇哈番贈至資政

大夫府君其長子也自㓜頴敏甫就外𫝊即端坐覽書能默識以

誦由官學生選授阜平知縣年未弱冠政蹟流傳逺近㑹王父告

老以嫡孫去官襲世爵非其好也順治十一年遂以一等阿逹哈

哈番又一拖沙喇哈番補授佐領從征湖廣數出機宜以禆戎政

軍中咸器重之越五年補參領佐大將軍率禁旅駐防京口越十