Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/107

此页尚未校对


  崑山選佛場性空臻禪師塔銘

康熙十七年冬臨濟宗三十二世性空臻禪師告寂於京師之龍

泉寺越明年正月門人超曉等用其法闍維火燼之餘四齒不壞

得五色舍利子凡三百餘顆法衆見者咸流涕太息謂師之道行

為希有也超曉將函其骨南歸乃持道安靜公所撰行狀乞銘師

之塔師嘗訪予寓舍予見師睂目蒼秀⿱兆目 -- 脊骨稜稜出衣表與之語

簡淡有味方欲援為方外交而不意其遽逝矣予悵然久之因是

不敢以不文為解按狀師諱行臻字性空代州人姓邉氏母韓夢

金牛入懷而娠弱不茹葷好靜坐甫十餘歳薙髪為僧徧游諸方

數年聞天童密雲悟公法席之盛徃受具戒咨決生死大事問

生從何來悟公棒云即今從何處來進云從堂中來公又棒云既

從堂中來還歸堂中去師茫然其後聞山石崩墜有聲始有省復

求密公印明甫開口公連棒趁出已而游揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州福縁菴閱大藏經