Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/121

此页尚未校对


秩下被幽壤而隧道之石至今闕焉無辭以刻敢用是請予辭不

可乃爲序而銘之按狀張氏世居緜竹宋南渡後太師忠獻公浚

嘗著功名於紹興隆興之間其裔孫有遷萊者遂爲萊之掖縣人

至登仕公暠歷官鴻臚丞始以張氏顯於萊暠生濬濬生偉皆隠

不仕偉生君父尚仁爲府學增廣生母陳氏有子男三人君其季

也諱某字某自少學問長而以孝友稱母殁竟三年𬞞食與伯仲

析産所受産厚薄置不校也比年十嵗即以能文受知郡太守補

附學生每上官試士輙詘其邑人而數困於秋試明崇禎五年

城卒有兵變而君遂不免矣享年四十有九以稽勲君貴贈文林

郎河南府推官配遲氏後君若干年卒贈孺人長子含輝壬長進

士歷官吏部郎中即稽勲君也次子德輝府學生孫男某某君謹

厚長者與人交一以不欺爲主故雖爲諸生而闔邑士大夫下至

里兒田叟强悍無藉之人無不知敬畏君者家有故居在郭外地