Page:Sibu Congkan1684-汪琬-堯峰文鈔-8-5.djvu/64

此页尚未校对


人之志也夫乃作銘曰

采蘩之敬葛覃之勤樛木之和鳲鳩之仁風詩所美萃於淑人淑

人如何以古律身豈惟律身曰忠與義用相夫君亦朂其子為國

良臣乃熾乃昌乃𥙿後昆幽堂有石是刻銘文久而益章洵不可

  敕封徐母劉孺人墓誌銘

孺人貴陽劉氏族大而代有顯人為前明威州知州諱琯之女年

十七歸於徐為四川右參議諱卿伯之婦廣西左參政寧菴先生

諱必逺之配享年七十有一距先生殁踰四年矣又五年祔葬先

生之兆是歲實康熙二十五年某月日也子男四人長維江寧學

生夭次時成例監生次時盛來安學生次時敏孫男女若干人於

是時成以琬故寧菴先生門下士也且嘗銘先生墓石故復屬予

銘孺人其言曰成等微孺人之教蔑由成立以至今日也先是伯