Page:Sibu Congkan1685-汪琬-堯峰文鈔-8-6.djvu/7

此页尚未校对


禮儀日夜辦事左翼門疾大作又再疏請解任 上不得已予告

公雖里居士論益翕然推之康熙三年疾良巳人咸望公復用或

私相告語曰 天子且旦暮召公而公於是歲亦甫年六十有三

動止康寧如少壯者故事當赴補公徑不𡧓起遽以老乞致仕自

是迄公之殁凡十有五年終不復言出矣一時有識無不為公惋

惜亦無不服公進退大節以為仕宦者所難公交游滿天下少時

所親密者率多文章意氣之士既躋貴顯猶汲引不少怠雖单門

後進輩行濶絶每到門投謁必相與握手款曲凡被公禮遇者人

人色喜謂王先生親我也諸所奬借其後率皆成名性清愼不苟

於財嘗貸前明中貴人何某金百兩何死於盗公無所歸金遂舍

諸僧寺且設位為文以告曰吾用資故人𡨋福有同年生宋君某

者寓赤金百兩白金千兩於公其家不之知也宋君殁公促其子

至如數與之金其子大驚願以其半奉公為壽公笑曰如是則與