Page:Sibu Congkan1686-汪琬-堯峰文鈔-8-7.djvu/150

此页尚未校对


息滅住𡚶想境不加了知洵如先生所言捨諸𡚶而去之非息滅

𡚶心乎非了知𡚶境乎經又云一切障礙即究竟𮗜使眞𡚶有二

則如來㡬爲誑語矣不眞不實語矣如來說法若醫王治病當其

未瘉應病與藥及其既瘉病與藥俱去而先生乃欲執病爲藥得

母失如來方便之意㦲近世士大夫根器勇猛能儋荷大事者非

先生其誰琬道眼未明不足取重於先生先生葢求大善知識而

决擇之則斯法幸甚堯峯文鈔卷三十三終

康熙壬申暮春癸酉日録於蘭話西室林佶識