Page:Sibu Congkan1686-汪琬-堯峰文鈔-8-7.djvu/24

此页尚未校对


深思力期從事於此固不敢自安於不賢而氣昏質惰雖欲勉進

賢者之域以求溯孔子之所謂文而終不能逮也故願附名先生

文集之末述其所見以求正於先生云

  金正希先生遺稾序

正希先生諱聲休寧人正希其字也中崇禎戊辰進士選翰林院

庶吉士歷官修撰至兵部右侍郎殉難死死三十年而先生從子

賁與其兄敦澄彚𠜇先生時文稾若干首而命予序之予惟自有

明以來國家令甲刱設五經四子八股之業以爲進退士子之具

當其盛也舉凡魁人傑士與夫公卿將相戡定禍亂通逹時務之

流胥從此出而其文章亦皆昌明博碩妙於語言為學者所宗雖

名為時文而求諸古人葢未有不合者也SKchar及神宗之末文體日

益以壞而士習亦日益以變廟堂之中門户相角人主孤立於上

士大夫朋比於下曾不數紀遂蹙社稷而覆之嗚呼國運之治亂