Page:Sibu Congkan1687-汪琬-堯峰文鈔-8-8.djvu/33

此页尚未校对


 赴水者二皆被救不死㑹僞縣令賈三俊者至公求死益力偕

 于孺人共縊於室又繫絶不死家人遂共守之公竢守者稍懈

 乃縊死及葬㑹哭者數千人賈三俊亦來衆怒爭欲奮前執之

 三俊策馬走免所述視傳中稍詳因并附識於後
堯峯文鈔卷三十四終

 康熙壬申夏小滿録於樸學齋