Page:Sibu Congkan1687-汪琬-堯峰文鈔-8-8.djvu/41

此页尚未校对


當也翁姥相繼殁每𡘜踊氣息不屬者數矣素壯徤無疾至是以

毁故病羸終其身有庶弟甫生其生母𭧂死㑹先生亦産女令婦

棄女而乳其弟弟又患瘍日夜啼呼不止夫婦更抱撫之遂俱染

瘍毒膿血淋漓被體先生固怡然婦亦化先生行不少怨恨也劉

翁既善先生又雅重其爲人命二子始大始恢從之游先生教二

子專用宋儒程朱之學爲準非徒以章句文字相敦勉也其後二

子皆成進士始恢官吏部嘗謂予曰先生非今之所謂師也其殆

古之經師人師也又曰某昆弟所以麤知學行不敢貽羞先人者

率先生力也先是康熙六年劉公授官岑谿其地故多瘴或𡰥翁

行先生聞之曰人生賦命於天豈必瘴郷能死人㢤昔巢谷不憚

萬里省東坡於海外吾雖不逮古人願偕公行遂之岑谿未期年

竟殁於官舍矣夀僅五十有一先生無子頗爲歌詩門弟子欲藏

弆其稾先生不許曰人顧力行何如耳安用區區小伎爲㢤又嘗