Page:Sibu Congkan1687-汪琬-堯峰文鈔-8-8.djvu/68

此页尚未校对


有司捕民顔佩𮧯等十餘人繫之越八日公竟就逮既至京師下

詔獄坐臧考掠瘐死獄中而忠賢復矯㫖殺佩𮧯等五人杖戌馬

信等七人又黜諸生王節等五人崇禎元年忠賢敗公之長子茂

蘭刺血上書白公𡨚詔贈太常寺正卿謚忠介予特祠一鷺亦以

忠賢黨被辠家居白晝見公乗輿佩𮧯等𮪍而從直入坐中堂一

鷺大怖遂病死

汪琬曰亡兄搢九嘗私次忠介公事予以示公之孫旦齡以為信

乃稍節其冗者參以殷氏所作年譜授其家俾弆之

  書張縉始末

十六年六月有妄男子纓笠汗絝𮪍而過河南之柘城繫馬逆旅

馬驚逸呼主人追之不即應以馬箠捶傷主人觀者皆怪之摉其

囊得銅印一重逾二斤隱隱有篆文不能識執以告縣縣令誰何

之男子乃挺立大言我朱慈英前明皇帝第四子也母曰周皇后