Page:Sibu Congkan1687-汪琬-堯峰文鈔-8-8.djvu/73

此页尚未校对


獻忠既敗可望定國皆走降明其後可望與定國爭權相殺兵敗

來歸世祖封可望義王而定國復潰走緬甸以死獻忠又有養

子鄭國者偕可望來授一等阿思哈哈番予嘗識其人其言獻忠

事甚具兹不暇書姑略其兵敗始末如此

  書沈通明事

淮安沈通明字克赤嘗為前明總兵官任俠輕財好從中原士大

夫游士大夫皆稱之數與賊戰有功順治二年先是有廵撫田仰

者素習通明之爲人加禮遇焉至是見明將亡遂屬其家通明而

身自浮海去通明匿仰妻子他𠩄㑹王師渡淮購仰妻子𢚩蹤

跡至通明家且幷捕通明是時通明巳𢿱遣所部杜門久矣捕者

凡十餘輩合譟圍其居通明走入寢室飲酒數斗裂束帛縛其愛

負之背而牽𮪍手弓矢以出大呼曰若輩亦知沈將軍邪遂注

矢擬捕者皆逡廵引郤通明疾馳與愛妾俱得脫僦居⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇州變姓