Page:Sibu Congkan1696-朱彜尊-曝書亭集-20-09.djvu/135

此页尚未校对


   永嘉朱氏紀年緫辨序

永嘉先生者宋平陽布衣朱黼文昭也陳君舉講學東甌文

昭年相差次首著録門下又與葉正則定交二公出仕文昭

奉母楊躬耕南雁蕩山君舉謂其屢舉不第而業益修謝客

深居而士益附續史家之緒論𢰅不休正則美其有賢母敎

以篇章書成百卷又言其獨釣孤耘蜑浦蠻村蓋遯丗之士

也所著紀年備遺百卷正則作序謂其本通鑑稽古録而以

吕雉王莽曹丕武曌朱温皆削去紀年義理所會無偏駮之

說斯長于識者已今之存者特三國六朝五代偏安本末二

十八卷目録四卷開禧丁卯錦溪吳奐然景仲序之非足本

也當日文昭母楊年八十有六而终實敎之筆削見正則挽

詩此彤管所當特書者而府縣志不書于是乎書