Page:Sibu Congkan1697-朱彜尊-曝書亭集-20-10.djvu/133

此页尚未校对


氏族譜一冊先君購而藏之約二百翻朝之誥勅家之詩文

略備其逺裔請借録匿不肯還是書遂失見于至元嘉禾志

者僅登科一十二人而已姚氏在吾鄉有諱倬者登大觀三

年賈安宅榜進士明之初曰瑄以尚書中洪武庚午舉人仕

爲監察御史死建文之難曰綬以書画詩知名于時曰弘謨

仕至吏部左侍郎兼翰林院學士贈禮部尚書其弟弘誼精

音律𢰅樂府統宗所稱靑蓮居士者也餘若文若俊若鵬若

汝舟若體信皆中甲科若文通若鳳若篚若䇝若楫皆中乙

科然其家丗或顯㦯隱未詳其流派萬曆初光禄大夫柱國

太子太傅工部尚書善長公登先文恪公榜進士由行人改

御史巡視長蘆鹽課按山東河南迴翔京尹卿士歷今官年

七十餘致政歸九十一而終是時諸姚半消歇而公之族日