Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/112

此页尚未校对


迨萬曆乙已輔臣諭内閣勅房辦事大理寺左寺副孫能傳

中書舍人張萱秦焜郭安民吳大山校理遺籍惟地志僅存

亦皆嘉隆後書初非舊本經典散失寥寥無幾萱等稍述作

者之旨較正統書目大爲過之惜巳無足觀徒爲有識者歎

惜而巳

   跋重編内閣書目

内閣重編書目八卷萬曆三十三年大理寺副孫能傳中書

舍人張萱秦焜郭安民吳大山奉内閣諭令校理能傳等稍

疏諸書大略合乎晁氏陳氏之旨今以正統六年目録對勘

四部之書十亡其九惟地志差詳然宋元圗經舊本並不登

載著于録者悉成弘以後所編是則内閣藏書至萬曆年巳

不可問重編之目殆取諸刑部行人司所儲録之以塞責爾