Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/129

此页尚未校对


月五朝事跡共一百八卷進淳熙元年知瀘州又以治平後

至靖康凡二百八十卷進淳熙九年知遂寧府重别寫呈并

舉要目録計一千六十三卷進今僅存者太祖至英宗朝一

百七十五卷而已若神宗朝二百二十八卷哲宗朝二百二

十卷徽宗欽宗朝三百二十三卷乾道中祇降祕書省依通

鑑紙様繕寫一部未經鏤板遂失傳宋儒史學以文簡爲第

一蓋自司馬君實歐陽永叔書成猶有非之者獨文簡免于

譏駮張敬夫比之霜松雪柏生死文字間葉正則謂春秋之

後纔有此書要非過論也治平以後藉有長編紀事本末存

略見大旨然見之者罕矣陳氏王氏宗沐薛氏應旂目不

覩是書輒續通鑑行丗柯氏維騏王氏維儉之改修宋史亦

然此猶夏蟲不可語以氷松柏之鼠不可語以堂密之有美