Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/61

此页尚未校对


過焉者也

   書花間集後

花間集十卷蜀衛尉少卿趙弘祚編作者凡一十七人蜀之

士大夫外有仕石晉者有仕南唐南漢者方兵戈俶擾之會

道路梗塞而詞章乃得逺播𨕖者不以境外爲嫌人亦不之

罪可以見當日文網之疎矣坊板譌字最多至不能句讀此

舊刻稍善爰藏之而書其後

   書尊前集後

尊前集二卷不著編次人姓氏萬曆十年嘉興顧梧芳鏤板

以行僉以謂顧氏書也康熙辛酉冬予留呉下有持吳文定

公手抄本吿售書法精楷卷首識以私印書肆索直三十金

取顧氏本勘之詞人之先後樂章之次第靡有不同始知是