Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/77

此页尚未校对


紹興三十年進士淳熙十年七月以祕書少監兼國史院

編修官十一年十一月進袐書監十四年五月爲祕閣修𢰅

江東運副紹熙四年以權吏部侍郎兼實録院同修𢰅而正

德姑蘇志守令表揆以中大夫袐閣修𢰅紹𤋮二年六月任

四年二月除司農卿合虞卿跋及諸書勘之虞卿之歷官本

末略具矣續考又載魯長卿氏藏有蘭亭會妙卷伊孫之茂

字伯秀别字雪村跋其尾稱兒時侍先祖龍舒府君坐膝上

觀此今已七十年不覺感愴按周益公必大𢰅朝請大夫海

鹽魯𧦴墓碑伯秀得附書名跋言龍舒府君者大夫長子承

議郞通判舒州可簡也虞卿好古魯氏會妙卷後亦歸之此

伯秀有感愴之言要之兩公跋語皆條暢不類董逌輩之晦

澀詩所云昔我有先正其言明且清者非與吾鄉張元成嘉