Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/93

此页尚未校对


志之最善者子年八十始抄得是書每勸新安冨家開雕終

鮮應者甚矣今人之不好古也

   景定建康志跋

建康志五十卷宋景定中承直郎宣差充江南東路安撫使

司幹辦公事武寧周應合撰歲在戊午春予留白下亡友周

雪客語予曽覩是書闕本訪之三十年未得也今年秋九月

過曹通政子淸真州使院則插架存焉亟借歸録之應合淳

祐間舉進士甞爲實録院修撰官以上章劾賈似道謫通判

饒州自号溪園先生康熙丁亥十一月竹垞七十九翁彝尊

   咸淳臨安志跋

南宋咸淳四年中奉大夫權戸部尚書知臨安軍府事縉雲