Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/96

此页尚未校对


半舊章藉以考證足快于心矣碩他無表見晦舉宋淳祐十

年方逢辰榜進士天麟字景仁寶祐四年文天祥榜第四甲

進士自稱納軒叟居嘉禾軒

   寰宇通志跋

寰宇通志一百一十九卷景泰中奉勅𢰅緫裁五人文淵閣

大學士泰和陳循東閣大學士揚州髙穀束鹿王文翰林院

學士泰和蕭鎡左春坊大學士淳安商輅纂修四十有二人

左春坊大學士安福彭時右春坊大學士吉水劉儼翰林侍

講學士上元倪謙秀水吕原左春坊左諭德莆田林文司經

局洗馬永新劉定之安福李紹右春坊右中允莆田柯潛翰

林院修撰杞縣孫賢左春坊左賛善長寧周洪謨右春坊右

賛善華亭錢溥左司直郎睂州萬安香河李泰翰林院編修