Page:Sibu Congkan1698-朱彜尊-曝書亭集-20-11.djvu/98

此页尚未校对


伯翰林記題名遺之因具書姓氏冀洽聞之君子補書其籍

貫焉

   跋虎丘詩集

虎丘詩集一卷明初呉人王賔所録吾鄉項氏萬卷樓藏書

也集中載邾經詩云虎丘山前新築城虎丘寺裏斷人行呂

敏詩云山上樓臺山下城朱旗夾道少人行曽朴詩云闔閭

冢上見新城無復行人載酒行考其歲在至正丁酉淮張用

兵日也董其役者爲周南老故其詩云白髮趨公役驅馳上

虎丘又云四疊新城繞澗隈劒池池上碧崔巍而柳貫詩亦

云半山靑處作崇墉其後志吳地者多未之及由是虎丘築

城呉人鮮有知之者已予甞步山後見遺址尚存特未悉山

南何以爲界大都鶴澗以南即城外地也又山本晉司徒王