Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/65

此页尚未校对


書至右軍入聖右軍書至蘭亭而變化無方後人評品以定

武本爲最歐陽率更所臨也流傳有玉有石有棠棃版字有

闊行有斲損有肥有痩有始肥終瘦各本不同相傳石晉廣

運中契丹輦歸棄之中道而榮次新言宋定國使金云在中

京中京遼之南京金海陵改爲中都即燕京也吾郷沈先輩

虎臣撰野獲編云萬曆乙酉丙戌間北雍治地得禊帖行款

肥瘦與定武本略同識者疑是廣運所棄石時長洲韓公存

良官國子祭酒拓數百本遺友朋合之次新所述或即薛氏

摹勒未可定爾

   姜氏蘭亭二本跋

右禊帖二石藏姜編修西溟家皆痩本也丗之論禊帖者必

凖于定武審其譜系等差之洪景盧有云碑刻不必問所從