Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/71

此頁尚未校對


錄𡊮昂書評謂如吳興小兒形容雖未成長而骨體甚駿快

竇臮賦則云髙爽𦂳密自然排闔今翫是碑筆與手㑹信昔

賢之言不誣碑立于梁普通三年至唐大曆十三年中山劉

明素以文字將湮重加洗刻使原碑而在駿快髙爽當更倍

此矣

   魏魯郡太守張猛龍碑跋

右魏魯郡太守張猛龍碑建自正光三年其得列孔林者以

當日有興起學校之功也吾于是乎有感孔子之道若日月

然萬物宜無不向照乃或叛而之佛老何與蓋誅賞者治丗

之權聖人者是非所從岀也春秋之作所以誅亂臣賊子者

至矣天下之人非者嘗多是者甞少懼無逃于聖人之誅獨

佛老以無所可否之言暢其清淨寂滅之旨爲恒情所樂聞