Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/83

此页尚未校对


揮刃者之爲郭君而君之名以石裂終不傳可惜也

   跋唐明徵君碑

上元縣攝山佛寺明徵君碑其文唐髙宗御製書之者髙正

臣也碑立于上元三年徵君者蕭梁處士山賔寺其故宅髙

宗以山賔來孫崇儼入閣供奉特爲撰文勒之于石石至今

猶完好歲在辛酉十月予與金陵鄭簠甞熟王翬嘉興周篔

平湖曹彦樞曁予弟彞玠同游是山留信宿各搨一通以歸

   唐龍門奉先寺盧舍那像龕記跋

水經伊水出南陽縣西東北過陸渾縣南又東北過伊闕酈

道元注昔大禹疏以通水兩山相對望之若闕春秋之闕塞

是也韋應物詩鑿山導伊流中斷若天闕而司馬君實之言

曰龍門伊闕天所爲非山横其前水壅其流禹始鑿之然後