Page:Sibu Congkan1699-朱彜尊-曝書亭集-20-12.djvu/99

此页尚未校对


女有祠其來久矣相傳神介之推妹也頌之者誰游擊將軍

上柱國李諲也碑于何所今平定州娘子𨵿也州東有井陘

東北有盤石葦澤而斯𨵿以娘子稱殆因神而名之也立碑

之歲大曆十三年也神之行事不見于春秋内外傳其妒也

孰傳道之自唐以來祈焉而祝史陳廟焉而膢臘祭此謂有

其舉之莫或廢也且夫妒惡德也宜爲衆所共惡而神乃以

是致頌此不虞之譽也井陘西南太原東北妒神之水澹焉

黛色興雲致雨侔造化力頌之辭也吾思古人嗜金石文字

者多矣考斯碑未著于録椎而拓之裝界而藏之古林曹侍

郎溶也以八分書其後者布衣秀水朱彝尊也歳在強圉協

洽秋八月朔

   跋唐衢州刺史嗣江王禕石橋寺詩