Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/19

此页尚未校对


故是碑傳書院雖毁安知無有復之者則嘉先父子之功不

可泯巳

   北京國子監進士題名碑跋

唐人及第書名雁墖未必鋟諸石也明自永樂二年命工部

建進士題名碑于南京國子監𢰅記者翰林侍讀學士王達

也十三年㑹試天下貢士于北京登科考謂是歲即命立石

國子監然今無有有之自宣德五年林震榜始也由宣德訖

崇禎十三年碑凡七十一通思陵厭薄進士故將下第舉人

與廷試貢士史惇等百六十三人又吳康侯等百人盡留特

用於是惇等請援進士例謁孔廟行釋菜禮并立石題名帝

如所請大學士周延儒奉勅𢰅文太僕寺少卿翰林院侍書

朱國詔奉勅書石篆額工部營繕司郎中王灝監工立于進