Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/30

此页尚未校对


之目抑何謬歟然則誦詩論丗者宜取玉臺並觀毋偏信文

𨕖可爾

   宋本六家注文𨕖跋

六家注文𨕖六十卷宋崇寧五年鏤板至政和元年畢工墨

光如漆紙堅緻全書完好序尾識云見在廣都縣北門裴宅

印賣蓋宋時蜀牋若是也每本有吳門徐賁私印又有太倉

王氏賜書堂印記是書𡊮氏袠曽仿宋本雕刻以行故傳丗

特多然無鏤板畢工年月以此可辨僞眞也

   大唐𩔖要跋

康熙己卯七月湖州書賈有以大唐𩔖要百六十卷求售者

反覆觀之即虞氏北堂書抄也按新唐書志作一百七十三

卷晁氏讀書後志同而宋志止百六十卷是編地部至泥沙