Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/72

此页尚未校对


知不誣其祖稍見先公立朝之大節焉

   書先文𠗂公覆楊通政劾羅近溪疏後

明自正德以後講學者多師王伯安伯安諸弟子漸流于禪

至萬曆初南城羅維德拾禪宗之餘唾惑丗誣民益無忌憚

狂瀾不可遏矣楊公官南通政使上疏糾之先公掌禮部尚

書事覆疏千言要以去邪說正人心爲先務實録未之載者

殆史臣憚偽學之虚聲曲護其短諱之云爾楊公上饒人諱

時喬嘉靖乙丑進士仕至吏部左侍郎贈尚書諡端潔

   書忠貞服勞録後

忠貞服勞録一卷彞尊第八叔父芾園先生述先大父忱予

府君治蹟而作也先大父以萬曆四十七年由官生除都察

院照磨歷都事署經歷司天啓初授階修職郞覃恩勅曰先