Page:Sibu Congkan1702-朱彜尊-曝書亭集-20-15.djvu/133

此页尚未校对


 資政殿學士嘉興婁機彦𤼵二年

 端明殿學士南豐曽從龍君錫

 資政殿大學士天水趙善湘淸臣紹定五年

 資政殿學士東陽葛洪容父端平二年

 觀文殿大學士鄞鄭淸之德源

 資政殿大學士慶元宣繒宗禹三年

 資政殿學士邛州魏了翁華父

 端明殿大學士邵武鄒應龍景初嘉熙元年

 觀文殿大學士増城崔與之正子三年

 資政殿學士浦城徐榮叟 -- 臾 ?茂翁淳祐二年

 端明殿學士永嘉林略孔英三年

 資政殿學士餘干劉伯正直卿四年