Page:Sibu Congkan1702-朱彜尊-曝書亭集-20-15.djvu/135

此页尚未校对


 觀文殿學士新安程元鳳申甫六年

 資政殿學士閩林存以道開慶元年

 端明殿學士蒲江髙定子瞻叔

 資政殿學士寧國饒虎臣伯武景定元年

 端明殿學士金華厲文翁◍◍

 觀文殿大學士溧水吳潜毅夫

 資政殿學士嘉興沈炎若晦二年

 端明殿學士閩許應龍恭甫

 端明殿學士都昌江萬里子逺咸淳十年再任

 資政殿大學士醴陵皮龍榮起霖三年

 觀文殿學士金華馬光祖莊父咸淳五年再任

 資政殿學士睂州楊棟元極