Page:Sibu Congkan1703-朱彜尊-曝書亭集-20-16.djvu/133

此页尚未校对


順治十一年舉順天郷試眀年㑹試中式 賜進士出身

除刑部主事歷貟外郎郎中庶獄眀允典廣西郷試士服其

識照還以福建按察司僉事分巡建寧際閩海未靖土人或

依山爲砦反側不安公偵得其寔誅凶渠盡釋餘黨衆乃散

尋移山西布政司參議分守潞安丁母憂服除以原官分守

口北道時宣鎭未立府縣止同知府事一人治事兵民一相

鬨則戴甲而譁公至和調將士嚴斥𡎇増亭障葺城垣修學

舍邊境晏然㑹雲貴變起 王師討不庭軍中需馬急公出

家所有田租錢首買馬資騎戰

天子嘉奬命從優議敘踰年擢光禄寺少卿牲牷粢盛讌享

犒勞躬視滌濯勾稽惟謹遷太僕寺少卿馬政畢修進通政

使出納惟允轉太常寺卿遇大饗祀奉香執帛行步中規矩