Page:Sibu Congkan1703-朱彜尊-曝書亭集-20-16.djvu/7

此页尚未校对


美蔡氏之能合其族庶幾三吳之士族聞者興起焉

   履素先生祠堂記

先王之敎民匪直郷遂大夫閭師黨正之職也凡仕而已者

歸敎其里沒則祀之瞽宗漢晉經師設黌堂繕精舍至于宋

府州縣學外分建書院擇耆儒爲山長或與博士弟子爭多

焉明初山長廢而書院尚存講學者得以專席其後朋黨盛

而學術殊時文工而經義晦科名重進取亟而力田孝弟無

人必藉郷有善士導以親親敬長之節離經辨志之方故夫

師逸而功倍化民成俗而有司莫知斯則儒者之效矣𭧽予

泊舟匠門聞岸有讀書聲詢之則順治甲午郷貢進士張先

生曽餘之學舍後四十年獲交先生之叔子大受大受識達

而才敏洽聞周見自舉于郷名日盛弟子著録者數百人席