Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/31

此页尚未校对


   文林郎湖廣道監察御史王公墓表

濟南之新城去郭二里鄭潢河東有湖廣道監察御史王公

曁妻于孺人合葬之墓累土于旁封崇四尺者公子儒學生

員士和之兆也公諱與胤字永錫一字百斯曰重光貴州布

政司左參議贈太僕寺少卿再贈少師兼太子太師兵部尚

書公曽祖考也曰之垣戸部左侍郎贈戸部尚書再贈少師

兼太子太師兵部尚書公祖考也曰象賁戸部廣西司員外

郎公考也曰象晉浙江布政使司左布政使公本生考也公

崇禎元年進士改庶吉士試授湖廣道監察御史巡按河

東鹽課羨金數百鎰皆却之視茶馬陜西邊境肅淸尋奉命

督應天學政將行上疏劾緫兵官鄧圮玩寇忤大臣意引疾

歸歸九年李自成陷京師帝崩煤山公聞變慟哭將浮于海