Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/33

此页尚未校对


棄縣印遁去久之公從子今戸部四川司郎中士稹刻公遺

詩以行公之大節漸聞當丗又慮傳之不逺也乃伐石爲表

命其友朱彞尊爲文揭于墓道於是公之沒三十有四年矣

嗚呼士大夫不幸而遭國難其始皆有捐軀之一念臨當引

決或情牽于婢妾或僮僕援捄小不忍而自全若夫撓之不

奪臨難忼慨就死固人之所難能至鋒刃未迫於前鄉里可

保而守乃遥聞君喪率其婦子從容就義一室之内非事之

出於尤難者與先是崇禎五年十一月援遼師變掠新城時

則公之從叔象復及子與䕫死之十五年十二月城再破公

之弟與玫與朋及與朋子士熊士雅又死之至是公父子夫

婦又死之而士和妻張氏於十五年城破亦自經死方賊兵

之陷京師也大學士范公景文以下死者二十三人事聞江