Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/40

此頁尚未校對


乞其友朱彞尊復爲文揭于墓門之外彞尊以公晚遯于野

賦詩有云惟將前進士慘憺表孤墳迺改書額曰前進士表

曰公諱承埏字寓公一字澤外先丗河南人逺祖遜志由蕭

縣徙嘉興建文中吏部侍郎兼翰林院學士徙太嘗少卿嘗

與方公孝孺同主京闈己卯鄉試靖難兵入潛走東甌雁蕩

山中是秋病死及門翰林侍書蔣兢斂而葬之芙蓉峯北曽

祖文登隆慶丁卯鄉貢進士知膠州祖林贈奉政大夫考道

萬曆己未進士以工部營繕主事奉命督造桂王府於衡

州與内官監黃用分工並建旣落成進屯田司郎中逾年烈

風雷雨作用所築寢宫圯法司竟坐道素慘法死公聞父變

躃踊見星奔扶櫬以歸服除投牒學使者願棄學官弟子學

使者不允時蔡公懋德以布政司參政轄嘉湖力勸公謂男