Page:Sibu Congkan1704-朱彜尊-曝書亭集-20-17.djvu/97

此页尚未校对


嶺路尤險惡嶺萬仞蟻旋而上下臨絶壑又萬仞得微徑棘

荆蔽之血漬足踝力盡乃登俯視山下有村村中板屋三楹

流泉決決鳴石上君心動以爲石漈也叩其戸則母管孺人

出焉喜劇而哭問父所在則亡踰年矣又大哭問殯何地則

在板屋中又哭村民聞哭皆來觀曰吾郷宋時有孝子王龍

山者於此見其母故堡以見母名今子復見母此地是亦孝

子矣於是君謀歸喪肅甫首以白金爲助村甿咸樂用力藤

束其棺以百夫舁之踰嶺而下遂浮江以達于里監察御史

李森先巡按江南欲聞之于 朝君曰常事耳不可乃止君

歸十年母卒喪葬盡禮平居好讀書研精小學旁通醫術以

及風角地辰截壬遁甲之說靡不考索康熙十一年元日筮

得大過之蹇歎曰過涉滅頂吾其不免乎是年十一月果卒