Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/132

此頁尚未校對


傅諡文恪文恪公六子長諱大競仕至雲南楚雄府知府子

五人長茂暉以廕授中書科中書舍人好學問樂取友爲復

社宗盟輯禹貢補注君嗣父也本生父諱茂曙楚雄公第二

子也天啓初補秀水學生甲申後棄去卒私諡安度先生撰

兩京求舊録有春草堂遺稿安度先生子三人君其長也舍

人無子以序立君爲後君少而聡慧絶人生數歲嘗見諸神

物異怪狀不𩔖人丗及他人視之輒無所見書過眼覆誦不

遺一字塾師舉王𤓰使屬對君應聲曰后稷師怒笞之爲舉

業文千言立就已能工詩崇禎十三年浙東西大旱饑人相

食自文恪公以宰輔歸里家無儲粟楚雄公清㢘安度先生

貧至絶食君守書冊自若也旣而曰河北盜賊中朝黨朋亂

旣成矣何以時文爲不如舍之學古乃肆力于周官禮春秋