Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/24

此页尚未校对


萬曆丁丑進士累官刑部左侍郎贈尚書考紹宗縣學生

以君貴贈如君官君諱繩孫字蓀友娶王氏中憲大夫知福

州府事  之女封安人子三沆曾殤泓曽溶曾孫六人曾

孫五人其卜兆也在縣西蕭家灣銘曰

君之通籍也

天語諄諄謂史局不可無此人君之請假也行將發軔 敕

録所撰詞以進蓋受

主知者深矣蕅蕩之橋洋溪之潯秋水時至比于君心陸羽

王紱庶嗣其音


曝書亭集卷第七十六