Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/54

此页尚未校对


重困又踰沙漠送戰馬至大青山不敢吿勞無何郡檄下督

責文書過當君素寛和及是忿甚因得心疾不復出㕔事然

庶務能舉大綱無闒冗者閱三年乃請歸歸六年遭母崔淑人

喪疾益甚又踰年遂卒予昔游太原嘗一至交城矣緤馬城隅

登萬卦山日暮風雨作遂留宿僧舎夜聞擊柝雜魚板聲山

僧竟夕不寐晨起鋪睂苦眼有憂色詢之山去縣西北五里逼

宼宄窟穴其徒慮驚客也其後錢唐趙君吉士宰是縣請于

上官調兵𠞰平之然遺種尚未盡及君爲政幾于臥理而在

交九年邑無桴鼓之警民樂其業以是信君之才爲不可及

已君嘗依其兄養疴官舍暇探四眀三衢山水之勝間賦近

體詩小詞清疎秀逸頗入作者家數惜乎短折未克升堂入

室也君生于康熙己酉十月二十五日殁于乙酉十一月三